อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช   วรรณถนอม

ห้วหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
         - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
           (Head, Tourism Industry and Hospitality Management)
         - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
           (Lecturer of Tourism Industry and Hospitality Management)

ประวัติการศึกษา (Education)

           
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
           - ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ การแต่งตำรา (Academic/ Research/ Publications)
           - ลักษณะการแต่งกายของมัคคุเทศก์ไทยกับแนวทางการสร้างเสริมให้มัคคุเทศก์ใส่ชุดประจำชาติเพื่อการนำเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
           -  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป  (ต่างประเทศ)  กรณีศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ (Contact)
         - ชั้น 1, 2 อาคาร 37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1540 โทรสาร 0-2160-1285
            Floor 1, 2 Building (37) Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University, 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.0-2160-1299 Fax. 0-2160-1285

e-mail :  touchpeak@hotmail.com, chantouch.wa@ssru.sc.th

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/chantouch_wa
04. 2018