ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์
 
ปรัชญา
       ปลูกฝังงานบริการ   สานสร้างความรู้  ควบคู่คุณธรรม นวัตกรรมสู่สากล

วิสัยทัศน์
       มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล  เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการพร้อมทั้งให้บริการแก่สังคม และส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พันธกิจ
       สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความชำนาญการของอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคม
04. 2018