กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

            สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินทองเรืองรองเพราะพอเพียง” ณ สนามฟุตบอลหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการการ การแข่งขันกีฬาท่องเที่ยว น้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรดของนักศึกษาภายใต้แนวคิด “แผ่นดินทองเรืองรองเพราะพอเพียง” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และการแข่งขันฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้สาขาวิชาฯยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาอีกด้วย

            สำหรับโครงการนี้สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง โดยใช้กิจกกรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ มีความรักและสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีน้ำใจนักกีฬา
06. 2018