โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13

โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง)

อบรมระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
สถานที่รับสมัคร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/GuideInterSsru  จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรณี สมัครทางออนไลน์นี้ กำหนดการสมัครและส่งจดหมายปิดรับภายในวันที่ 29 เมษายน 2560 

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว ถึงเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 

รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์ กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร

โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ 02-160-1548-50 

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม http://www.ssru.ac.th/news/view/uyffd4tw5y  
04. 2018